แจ้งกำหนดวันตรวจรายงานการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 60-62 ล่วงหน้า 3 เดือน วันที่ 3 กุมภา…

[ad_1]

แจ้งกำหนดวันตรวจรายงานการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ปีงบประมาณ 60-62 ล่วงหน้า 3 เดือน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (ประชุมตรวจตามวาระ)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 (คลินิกวิจัย 15-17 เรื่อง)
วันที่ 3 เมษายน 2563 (ประชุมตรวจตามวาระ)
…….ให้นักวิจัยที่จะนำเสนอรายงานความก้าวหน้า หรือร่างสมบูรณ์ ส่งเอกสารรายงานการวิจัย ก่อนวันตรวจจริง 7 วันตามระเบียบ และเข้าระบบ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านก่อนล่วงหน้า
…….
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท


[ad_2]

Source

สาส์นจาก #สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ถึงเด็กไทย

[ad_1]

สาส์นจาก
#สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
ถึงเด็กไทย


[ad_2]

Source

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The 7th International Conference on Education (ICE 20…

[ad_1]

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
The 7th International Conference on Education (ICE 2020) and The 16th National Conference “Research on Teaching and Learning Toward Professional Development in a Changing World”

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม

Deadline submission: 16 มีนาคม 2563

Website: http://bit.ly/ICE2020EDUCSU

Facebook: http://bit.ly/308s4FZ


[ad_2]

Source