โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 13
09:00 May 16, 2022 to 17:00 May 20, 2022