สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย แผนบูรณาการ 1 และแผนบูรณาการ 4

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย แผนบูรณาการ 1 : การสังเคราะห์คติธรรมความเชื่อ และวรรณกรรมสู่การสร้างค่านิยมความสุจริตและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย พร้อมทั้ง แผนบูรณาการ 4 : การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ในกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินการวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint และคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย โดยมีโครงการวิจัยที่เข้าร่วมจำนวน ๔ แผนงานวิจัย ในกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินการวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint และคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ประเด็นที่น่าสนใจในการนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยในครั้งนี้พบว่า มีบางแผนโครงการวิจัย สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ใช้งานวิจัยมาช่วยขับเคลื่อนและขยายผลโครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ นักวิจัยและประชาชน กระบวนการดำเนินการวิจัยในลักษณะนี้ นักวิจัยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นการทำงานร่วมกับระหว่าง ชุมชน นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนการดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างลงตัว

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีพุทธ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีพุทธ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 66 ประจำปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และนายถาวร ภูษา นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายถวายความรู้แก่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ เรื่อง การเสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ ผ่านระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ เธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  พร้อมกับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน 2563