ระบบขอรับรองงานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เอกสารสำหรับส่งรับรองงานวิจัย
2. หนังสือบันทึกข้อความ สพ.10/10.1
เอกสารสำหรับส่งรับรองงานวิจัย
3.เอกสารรับรองการตีพิมพ์ผลงาน
เอกสารสำหรับส่งรับรองงานวิจัย
Previous slide
Next slide
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส่งข้อมูลการขอใบรับรอง
รายการวิจัยที่ขอใบรับรอง

ฐานข้อมูลการรับรองงานวิจัย

นายเดชฤทธิ์ โอฐสู, นายถาวร ภูษา | ผู้ดูแลระบบ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย